9__6P38LJ53cRolwvi20Eg.jpg

如何解冤消災障 (摘錄)

「和解幽冥界眾生總綱要」:化解業障最大秘訣「七分靠平時常常真心懺悔、三分靠還債」。

還債的第一步是修懺悔法 華嚴經普賢菩薩行願品:「言懺悔業障者,菩薩自念:『我於過去無始劫中,由貪瞋痴發身口意,作諸惡業無量無邊。若此惡業有體相者,盡虛空界不能容受,我今悉以清淨三業,遍於法界極微塵剎,一切諸佛菩薩眾前,誠心懺悔,後不復造,恆住淨戒一切功德,如是虛空界盡,眾生界盡,眾生業盡,眾生煩惱盡,我懺乃盡』」切勿輕視懺悔,懺悔與唸佛唸咒同樣重要,所以至少要撥一半以上的時間修懺悔。若不誠心修懺悔,無論作多大代價的功德來還債,嚴重討報的冤親債主會一律拒收,所以要特別強調懺悔的重要性。

和解幽冥界眾生的各種修行階段,往往會遭遇到業力的反彈,反而會發生不順利、不吉祥之事(包括懺悔、修法時,身體各種不適、不舒服,甚至會嚴重到使自己退轉放棄修行,因為冤親債主本來就希望一報還一報,會故意出狀況,打擊修行者信心,使人認為宗教乃是騙人的東西,放棄修行,以方便冤親債主討報,如此就上了冤親債主的當了,此時自己要更加反省前世罪業深重,宜更加懺悔修行,以突破種種困境的嚴重打擊,這頂多是幾個月的過渡期而已,自己要信心堅定不移,免得被自己業障所打敗。

特別針對較重型、定業討報型之業障修菩薩行---佈施,佈施的原則:少做錦上添花,多做雪中送炭的善事,尋聲救苦,因應狀況,給予最需要的眾生,最即時的幫助。

一般上,可修梁皇寶懺、慈悲三昧水懺、地藏寶懺、八十八佛懺、金剛薩埵懺悔法,金剛薩埵乃是果地的普賢菩薩,單獨依靠此金剛薩埵懺悔法,就可使一般凡夫,消除 「惑障、業障、智障、魔障... ...」,直至證得十方三世一切諸佛(圓滿果位)總集體---金剛薩埵的圓滿成就位,所以金剛薩埵懺悔法乃是最殊勝之法門。

以上各種懺悔法可依個人時間而定,若沒時間的話,可在走路時暗中修「我昔所造諸惡業、皆由無始貪嗔癡、從身語意之所生、一切我今皆懺悔」.....皆可,懺悔是向冤親債主說「對不起!,禮懺功德亦要專門迴向給冤親債主,但是懺悔另外一個重點就是「後不復造」,若是一邊懺悔,一邊犯戒做壞事,那修懺悔就變成根本沒意義了!

懺悔的關鍵性重點乃在:懺悔要在深層意識中種下既多又深的懺悔自新的種子,以產生深層意識烙印,足以使自己轉世投胎以後,不再犯過,冤親債主有他心通,見到自己已在深層意識種下以後(包括來世)「後不復造」的深層烙印,冤親債主才會答應和解,所以口頭或表面意識的懺悔,是很難得到冤親債主的原諒,這是很重要的懺悔關鍵要點。

本文摘錄自『如何解冤消災障』

1.【本站推薦】如何解冤消災障(上集)

2.【本站推薦】如何解冤消災障(下集)

3.《常用迴向偈合輯》

arrow
arrow
    全站熱搜

    勤學佛堂 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()